تجلّی بهشت خدا در زمین
123 بازدید
محل ارائه: نشریه حریم امام+سایت مرکز پاسخگویی
نقش: پژوهشگر
نوع : سایت
عنوان فعالیت نویسنده
زبان : فارسی
در برخی از روایات با تعبیری لطیف از مسجدها به عنوان بازار آخرت یاد شده یعنی همانگونه که بازار محل خرید و فروش و مبادله کالا و متاع دنیوی است مسجد نیز محل کسبامور معنوی و اسبابی است که در سرای آخرت دارای کاربرد است. در حدیثی رسول اکرم(ص) فرموده است: "المساجد سوق من السواق الاخرة قراها المغفرة و تحضتها الجنة"."مساجدبازاری از بازارهای آخرت است از کسانی که به آن وارد می‌شوند با مغفرت پذیرایمی‌شود و هدیه آنان بهشت است".