کتابشناسی حجاب، پوشش و عفاف
108 بازدید
محل ارائه: نشریه حریم امام+سایت جماران
نقش: پژوهشگر
نوع : سایت
عنوان فعالیت نویسنده
زبان : فارسی
زن نیمی از پیکره جامعه است و نقش او در تعالی انسان و جامعه جای انکار نیست. حجاب یک پدیده و مفهوم اجتماعی است. باید بین واژه پوشش که فردی و شخصی است و واژه حجاب که جمعی و مربوط به اجتماع است، تفاوت قائل شد. با معرفی کتاب‌های ذیل، زمینه مطالعه بحث حجاب و پوشش از جهات مختلف ایجاد می‌شود.