روش مقاله نویسى و پایان نامه نویسی
115 بازدید
محل ارائه: دوستان گرامی
نقش: پژوهشگر
نوع : سایت
عنوان فعالیت نویسنده
زبان : فارسی
مراحل تهیه و تنظیم مقاله 1 ـ مرحله انتخاب موضوع اولیـن گـام در مـوضـوع پـژوهـش و نیز مقاله نویسى انتخاب موضوع است . در انتخاب موضوع عـوامـل مـخـتـلفـى از جمله افکار و تجربیات نویسنده ، امکانات و فرصت موجود، علاقه شخصى نـویـسنده و نیز اهمیت و ضرورت موضوع و ارزش عملى و نظرى آن نفش دارند. نویسنده مقاله در انتخاب موضوع آن باید موارد زیر را رعایت کند: الف ) شناسایى حوزه مطالعه ب ) خلاصه و رسا بودن عنوان مقاله ج ) وجود تناسب منطقى بین جـنـبـه هـاى عـام و خاص موضوع د) به کارگیرى ترتیب مؤ ثرى از کلمات در ساخت عنوان مقاله.