کلی طبیعی؛ لابشرط قسمی یا مقسمی
119 بازدید
محل ارائه: استاد سید حسن خمینی
نقش: پژوهشگر
نوع : سایت
عنوان فعالیت نویسنده
زبان : فارسی