کلی طبیعی؛ لابشرط قسمی یا مقسمی
101 بازدید
محل ارائه: استاد سید حسن خمینی
نقش: پژوهشگر
نوع : سایت
عنوان فعالیت نویسنده
زبان : فارسی
آدرس اینترنتی