وظایف زن و شوهر نسبت به یکدیگر از دیدگاه اسلام
103 بازدید
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
پرسش: وظایف همسر در قبال شوهر وبالعکس را از نظر اسلام توضیح دهید.