فرق عشق و هوس در ازدواج
125 بازدید
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
پرسش: از كجا فرق عشق و هوس را بفهميم يا به عبارت ديگر عشق واقعي چيست؟ رابطه اي كه از سر هوس و به قصد ازدواج باشد حرام است؟