ارتباط دختر و پسر بدون رابطۀ جنسی !!
122 بازدید
محل ارائه: پاسخگویی
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در قرآن، مسئله ارتباط دو جنس در ابعاد گوناگون و در گستره بسیار وسیعی مورد بررسی قرار گرفته است و شامل گفت و گوی دو جنس، نظر و نگاه، دست دادن و مصافحه کردن، مساعدت، کمک کردن، تنهایی و خلوت گزینی و دیگر انواع ارتباط می شود.
آدرس اینترنتی