آمار و ارقام عجیب ایران
112 بازدید
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
براساس نتایج تحقیقی که توسط گروه پژوهش غربالگری در رابطه با آسیبهای اجتماعی مرتبط با طلاق انجام شده است،حدود 90 درصد ازدواجهای خودگزین به طلاق ختم می شود. به گزارش مهر این تحقیق به مدت 9 ماه در شهرهای تهران، زنجان و رشت با بررسی همه طلاقهای انجام گرفته و مراجعه به برخی از زوجهای مطلقه و مقایسه و در نظرگرفتن آمار سازمان ثبت اسناد انجام شده است.