اسلام و تربیت جنسی کودکان و نوجوانان[به مناسبت هشتم اسفند؛ روز امور تربیتی و تربیت اسلامی]
98 بازدید
محل نشر: نشریه حریم امام
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
اشاره بدون تردید، بخشى از موفقیت ها و کامیابى هاى بشر در گرو تربیت جنسى است؛ چرا که تکامل و تعالى انسان، بسته به تربیت و خودسازى در همه ابعاد وجود اوست و غریزه جنسى یکى از این ابعاد است. لذا هر مکتبى که ادعاى تأمین سعادت بشر را دارد، باید براى غریزه جنسی، برنامه داشته باشد و پاسخ روشنى به آن دهد. در برخورد با این بخش از ماهیت انسان، مکاتب مختلف، واکنش هاى متفاوتى نشان داده اند. برخى مرکز ثقل حیات انسان را غریزه جنسى شمردند و در ارضاى این غریزه، راه افراط را در پیش گرفتند که منجر به پیدایش بى بند و بارى جنسى گردید. از سوى دیگر، برخى به بهانه تقدّس و تدیّن، این بخش از ماهیت انسان را نادیده گرفتند و حتى سخن گفتن از آن را نادرست دانستند که موجب پیدایش پدیده تَبتُّل و رُهبانیت جنسى در صدر اسلام شد و ممکن است رگه هایى از آن، در هر زمانى وجود داشته باشد. پرسش اساسى این است که: اسلام، چه برنامه اى براى تربیت جنسى دارد؟ و این برنامه از چه منطقى پیروى مى کند؟ اسلام، تربیت کودک را بسیار مهم شمرده است. در این راستا برای پیش از انعقاد نطفه و سنین مختلف عمر او توصیه هایی نموده است که مراعات دقیق آنها در تربیت جسمی و روحی او بسیار مؤثر است. یکی از جنبه های حساس تربیت، تربیت جنسی و پرورش کودک بر اساس حیا و عفت است که اسلام برای رسیدن به هدف مطلوب آن دستورات و توصیه های با ارزشی نموده است.