نقش تربیت اجتماعی در جلوگیری از بزهکاری
116 بازدید
محل نشر: راه تربیت/فصلنامه فرهنگ و تربیت اسلامی/سال پنجم/ شماره12/پاییز 1389
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
کلیدواژگان: بزهکاری، جرم و مجرم، پیش گیری اصلاحی، کیفری، وضعی، اعتقادات دینی، سطوح پیشگیری، تربیت اجتماع