متن روی پول را با دقت بخوانید!
155 بازدید
تاریخ ارائه : 10/6/2012 8:49:00 AM
موضوع: علوم تربیتی

متن روی پول را با دقت بخوانید!

10371_625.jpg


من یک دختر20 ساله هستم!
پدرم معتادم به خاطر رفع حاجت خودش مرا یک شب دست صاحبخانه اش سپرد!!
تو رو به خدا قدر این پولها رو بدانید!
این پولی که دست تو هست، حاصل یک شب گریۀ من هستش!!!!