اقامه نماز میت بر پیکر دکتر علی شریعتی توسط امام موسی صدر
200 بازدید
تاریخ ارائه : 9/13/2012 4:41:00 PM
موضوع: تاریخ و سیره

اقامه نماز میت بر پیکر دکتر علی شریعتی توسط امام موسی صدر


حاضران در نماز: مصطفی چمران، صادق قطب زاده، ابراهیم یزدی، دکتر مفتح