گله مندی ممنوع!
135 بازدید
تاریخ ارائه : 9/8/2012 1:49:00 PM
موضوع: الهیات و معارف اسلامی

 

اگر  بعد از هر لبخندی هیچ وقت خدا را شکر نمی کنید؛

حقی نخواهید داشت بعد از هر اشکی از او گله مند باشید ...